Pedi-Cura verbindt zich ertoe om alle behandelingen vakkundig en naar het best mogelijke en vermogen uit te voeren. Overeenkomstig de aangereikte en aangeleerde eisen van het vakmanschap, de ontwikkelingen van gerelateerde wetenschap op het moment van de behandelingen en het verkregen inzicht, zal het de betrachting van Pedi-Cura zijn om haar cliënten steeds zo goed mogelijk te behandelen . Zij zal ook haar cliënten inlichten over eventuele financiële gevolgen van een aanvullende behandeling indien nodig. 

 

Gemaakte afspraken

Bij verhindering van de cliënt zal deze minstens 24 uren van tevoren een afspraak annuleren. Gebeurt dit niet, of laattijdig, dan zal Pedi-Cura deze afspraak volledig aanrekenen en per mail een betalingsverzoek toesturen.  Indien Pedi-Cura verhindert wordt waardoor een afspraak niet kan doorgaan, dan zal zij jou hiervan minimum 3 uren van tevoren verwittigen.

Bij overmacht zijn beide partijen vrijgesteld van deze verplichtingen. Overmacht omvat wat bij wet en jurisprudentie bepaald werd.

 

Prijzen

Pedi-Cura vermeldt alle prijzen van behandelingen en eventuele producten online op de website www.pedi-cura.be en deze zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Payconic  te voldoen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De cliënt voorziet Pedi-Cura bij de eerste behandeling van alle gegevens, waaronder medische gegevens/ziektebeelden, die noodzakelijk zijn of waarvan de clint redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

¨Pedi-Cura slaat de persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Pedi-Cura zal gegevens van de cliënt nooit verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Geheimhouding

Pedi-Cura verbindt zich tot het geheimhouden van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt verteld wordt tijdens een gesprek of als dit voortvloeit uit de aard van de  gegeven informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedi-Cura verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Pedi-Cura is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan wanneer zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Garantie

Pedi-Cura geeft de cliënt 5 werkdagen  garantie op de pedicure behandelingen.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedi-Cura, via mail of whatsapp. Pedi-Cura verbindt zich ertoe om binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht onbetwistbaar is, zal Pedi-Cura de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk ook gemeld heeft. Wanneer beide partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de vrederechtbank van zijn/haar kanton.

De garantie vervalt indien:

-          De cliënt zich reeds heeft laten behandelen in een andere praktijk.

-          De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedi-Cura werd geadviseerd.

-          De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

-          De cliënt de verwijzing naar andere verzorgers zoals huisarts of podoloog niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

-          De cliënt de producten niet gebruikt heeft volgens de gebruiksaanwijzing.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedi-Cura en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.